Yakınlarda Whatsapp’ın kullanıcı gizlilik sözleşmesini yenilemesi ile kullandığımız mesajlaşma platformlarındaki verilerimizin güvenliği ve gizliliği konuları tekrar gündeme geldi. Bilgilerin sosyal medya üzerinde hızla yayılması sonucunda Signal ve Telegram gibi bir çok alternatif mesajlaşma platformu değerlendirilmeye başlandı.

Bu konuda seçimimizi yapmadan önce teknik anlamda uçtan uca şifrelemenin, ve bir mesajlaşma platformu…

Fırat Civaner

Backend developer with interest in big data analytics architectures and information security.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store